Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Po 10 latach intensywnych prac nad grafenem polscy naukowcy będą mogli wreszcie prowadzić swoje badania w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w najnowsze urządzenia światowej klasy. Wczoraj został otwarty Etap I Centrum Grafenu i...

Celem badania było zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat kapitału intelektualnego Mazowsza, jak również podjęcie próby określenia możliwości wsparcia kapitału intelektualnego regionu, w tym w szczególności ustalenia jak budować/wzmacniać pozytywne relacje między mieszkańcami regionu, umożliwiającymi wzrost kapitału intelektualnego Mazowsza.

Raport roczny prezentuje dane statystyczne dotyczące działalności podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu w 2013 roku. Raport ma na celu zaprezentowanie kluczowych danych dotyczących działalności mazowieckich przedsiębiorstw, w tym danych pochodzących z baz Głównego Urzędu Statystycznego, które nie są danymi ogólnodostępnymi. Pozwala poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat poziomu...

Niniejszy raport stanowi podsumowanie najważniejszych wyników badań pn. „Świadomość innowacyjna, produkty regionalne i marketing terytorialny Mazowsza”, w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza w ramach Programu...

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościZespół zadaniowy „Kosmetyka” – ...

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że spotkanie grupy roboczej „Wysoka jakość życia” zespołu zadaniowego „Kosmetyka” odbędzie się w dniu 26 października br. o godz. 10.00.

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego na ...

Raport zawiera diagnozę aktualnego poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem dostępnej infrastruktury teleinformatycznej, stanu wykorzystania ICT na Mazowszu zarówno przez przedsiębiorców, jak i mieszkańców regionu, określenie potencjału regionu w tym zakresie. Autorzy raportu podejmują również próbę wskazania dalszych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem roli władz samorządowych w tym procesie.

Perspektywy rozwoju innowacji społecznych na ...

Autorzy raportu podejmują próbę zebrania i uporządkowania informacji na temat innowacji społecznych na Mazowszu, przedstawiają rekomendacje dla władz Mazowsza w zakresie możliwości pobudzania rozwoju innowacji społecznych w regionie, sposobów pozyskiwania informacji w tym zakresie oraz projektowania i upowszechniania innowacji społecznych na Mazowszu. Raport stanowi także cenne źródło informacji na temat innowacji społecznych wraz z przykładami „dobrych praktyk” w tym zakresie z innych regionów UE i świata.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk

Przedmiotem niniejszego badania jest identyfikacja zagrożeń i ryzyk realizacji założeń projektu, związanych nie tylko z konstrukcją i zasadą funkcjonowania systemu monitoringu, ale również m.in. kierunkami badań, sposobem pozyskiwania danych, rodzajem i formatem zbieranych danych w sytuacji wielu podejść do tematu monitorowania innowacyjności oraz dublowania się systemów monitorowania innowacyjności na poziomie kraju.

Raport aktualizacyjny w zakresie rynku nowych ...

Przedstawia aktualną diagnozę oraz analizy jakościowe i ilościowe sektora rynku nowych technologii w regionie Mazowsza.

Strony